اقتصادی

دومین بخش بررسی بسته حمایتی دولت برای افراد و بیزینس ها در شرایط قرنطینه استرالیا جهت پیشگیری از شیوع کرونا ویروس،گفتگو‌ ویژه با کارشناس امور حسابداری در ملبورن استرالیا، آقای رایان میرزایی /رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

 دومین بخش بررسی بسته حمایتی دولت برای افراد و بیزینس ها در شرایط قرنطینه استرالیا جهت پیشگیری از شیوع کرونا ویروس،گفتگو‌ ویژه با کارشناس امور حسابداری در ملبورن استرالیا، آقای رایان میرزایی /رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

01/04/2020   دومین بخش بررسی بسته حمایتی دولت برای افراد و بیزینس ها در شرایط قرنطینه استرالیا جهت پیشگیری از شیوع کرونا ویروس،گفتگو‌ ویژه با کارشناس امور حسابداری در ملبورن استرالیا، آقای رایان میرزایی /رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده


دومین بخش بررسی بسته حمایتی دولت برای افراد و بیزینس ها در شرایط قرنطینه استرالیا جهت پیشگیری از شیوع کرونا ویروس،گفتگو‌ ویژه با کارشناس امور حسابداری در ملبورن استرالیا، آقای رایان میرزایی

رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده 

-موارد بسیار مهم در خصوص jobseeker payment و‌ شرایط دریافت آن

-زمانبندی پرداختی های این بسته حمایتی چگونه است؟

-کارفرمایان و‌ کارگران در حال حاضر چه مسئولیتی دارند؟