اجتماعی

پویا ناظران - تعادل بین اقتصاد و سلامت با وجود کرونا ویروس ( بیماری کووید -19)

پویا ناظران - تعادل بین اقتصاد و سلامت با وجود کرونا ویروس ( بیماری کووید -19)

09/04/2020  پویا ناظران - تعادل بین اقتصاد و سلامت با وجود کرونا ویروس ( بیماری کووید -19)


پویا ناظران - تعادل بین اقتصاد و سلامت با وجود کرونا ویروس ( بیماری کووید -19)

تخلیگران نظرات خود را بیان می‌کنند و لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو نشاط نیستند.