اقتصادی

پنهان و آشکار ملک در استرالیا قسمت 7- تحلیل و بررسی وضعیت خرید و فروش زمین و ملک در این کشور ، همراه با حسن شاکر محمدی ، کارشناس و تحلیلگر مسکن در استرالیا و ایران/ رادیونشاط..آیدا مهدیزاده

پنهان و آشکار ملک در استرالیا  قسمت 7- تحلیل و بررسی وضعیت خرید و فروش زمین و ملک در این کشور ، همراه با حسن شاکر محمدی ، کارشناس و تحلیلگر مسکن در استرالیا و ایران/ رادیونشاط..آیدا مهدیزاده

30/02/1399  پنهان و آشکار ملک در استرالیا قسمت 7- تحلیل و بررسی وضعیت خرید و فروش زمین و ملک در این کشور ، همراه با حسن شاکر محمدی ، کارشناس و تحلیلگر مسکن در استرالیا و ایران/ رادیونشاط..آیدا مهدیزاده


پنهان و آشکار ملک در استرالیا قسمت 7

تحلیل و بررسی وضعیت خرید و فروش زمین و ملک در این کشور ، همراه با حسن شاکر محمدی ، کارشناس و تحلیلگر مسکن در استرالیا و ایران

رادیونشاط..آیدا مهدیزاده

 

»بررسی وضعیت قیمت املاک در شهر های مختلف استرالیا

»وضعیت Auction (حراج) و فروش املاک با توجه به مقررات جدید محدود کردن تجمعات

»وضعیت قیمت املاک چه تغییری خواهد کرد؟

»بررسی وضعیت بازار اجاره با توجه به ویروس کرونا