ورزش

در قلمرو ورزش قسمت 93- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

در قلمرو ورزش قسمت 93- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری

20/05/2020  در قلمرو ورزش قسمت 93- بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا / رادیو نشاط...مسعود ظهوری


در قلمرو ورزش قسمت 93

بررسی رخدادهای ورزشی در جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا

 رادیو نشاط...مسعود ظهوری

- برگزاری برخی از رقابتهای ورزشی در جهان پس از محدودیتهای کرونا با تدابیر ویژه

-مجلس ایران بند مربوط به ممنوعیت مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی از مصوبه را حذف کرد.

-حذف ویدئوی شناگران ایرانی از اینستاگرام فدراسیون جهانی این رشته ورزشی