اجتماعی

گفتگوی اختصاصی رادیو نشاط ، با آقای "یان بیگز"(Ian Biggs) سفیر محترم استرالیا در ایران در خصوص فعالیت های فرهنگی و کنسولی/رادیو نشاط..رضا سمامی

گفتگوی اختصاصی رادیو نشاط ، با آقای "یان بیگز"(Ian Biggs) سفیر محترم استرالیا در ایران در خصوص فعالیت های فرهنگی و کنسولی/رادیو نشاط..رضا سمامی

21/05/2020  گفتگوی اختصاصی رادیو نشاط ، با آقای "یان بیگز"(Ian Biggs) سفیر محترم استرالیا در ایران در خصوص فعالیت های فرهنگی و کنسولی/رادیو نشاط..رضا سمامی


گفتگوی اختصاصی رادیو نشاط ، با آقای "یان بیگز"(Ian Biggs) سفیر محترم استرالیا در ایران در خصوص فعالیت های فرهنگی و کنسولی

رادیو نشاط..رضا سمامی

25 July 2018