اجتماعی

چالش چهار کلمه‌ایی Stop ✋🏻, look 👀, listen 👂🏻, think 💡

چالش چهار کلمه‌ایی Stop ✋🏻, look 👀, listen 👂🏻, think 💡

01/06/2020  چالش چهار کلمه‌ایی Stop ✋🏻, look 👀, listen 👂🏻, think 💡


چالش چهار کلمه‌ایی

Stop ✋🏻, look 👀, listen 👂🏻, think 💡

از شما خواسته بودیم برای ما بگید در وقایع و اتفاقات روزمره زندگی این کلمات چه کاربردی برای شما دارد؟

از شما بابت ارسال پیام ها سپاسگذاریم

رادیو نشاط..ناهید امامی