علمی ، فن آوری

یک خانه هوشمند به چه صورت عمل میکند؟/گفتگو با مهندس سهیل سرشکی مدیر عامل شرکت ساختمانی Smart est home در استرالیا /رادیو نشاط..ناهید امامی

یک خانه هوشمند به چه صورت عمل میکند؟/گفتگو با مهندس سهیل سرشکی مدیر عامل شرکت ساختمانی Smart est home در استرالیا /رادیو نشاط..ناهید امامی

13/06/2020  یک خانه هوشمند به چه صورت عمل میکند؟/گفتگو با مهندس سهیل سرشکی مدیر عامل شرکت ساختمانی Smart est home در استرالیا /رادیو نشاط..ناهید امامی


یک خانه هوشمند به چه صورت عمل میکند؟

گفتگو با مهندس سهیل سرشکی مدیر عامل شرکت ساختمانی Smart est home دراسترالیا

رادیو نشاط..ناهید امامی

-عملکرد خانه های هوشمند بر پایه(IOT) "اینترنت اشیا" بنا شده.به این معنی که تمام اجزا خانه از طریق اینترنت به یکدیگر متصل و کنترل میشوند.

در خانه هوشمند وسائل برقی از قبیل کلیدها،پریزها سنسورهای امنیتی و ایمنی به صورت بیسیم به یک کنترل کننده مرکزی متصل شده اند.
.کنترل کننده مرکزی نیز از طریق یک مودم به اینترنت متصل شده و قابل برنامه ریزی و کنترل از هر کجای دنیا و از طریق یک اپلیکیشن بر روی موبایل میباشد.

 

smartest home 

Smart Home products and Solution Provider – Security Systems

http://smartesthome.com.au/