اجتماعی

تبلیغ خانه های میلیون دلاری در استرالیا با یک سبک جدید و فروش آن در عرض چند دقیقه / گفتگو بسیار جالب و شنیدنی با اقای زِد (Zed Nasheet) شهروند اغفان -استرالیایی ،مدیر عامل شرکت Zed Real Estate / رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

تبلیغ خانه های میلیون دلاری در استرالیا  با یک سبک جدید و فروش آن در عرض چند دقیقه /  گفتگو بسیار جالب و شنیدنی  با اقای زِد (Zed Nasheet) شهروند اغفان -استرالیایی ،مدیر عامل شرکت Zed Real Estate / رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

18/06/2020  تبلیغ خانه های میلیون دلاری در استرالیا با یک سبک جدید و فروش آن در عرض چند دقیقه / گفتگو بسیار جالب و شنیدنی با اقای زِد (Zed Nasheet) شهروند اغفان -استرالیایی ،مدیر عامل شرکت Zed Real Estate / رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده


تبلیغ خانه های میلیون دلاری در استرالیا با یک سبک جدید و فروش آن در عرض چند دقیقه

 گفتگو بسیار جالب و شنیدنی با آقای زِد (Zed Nasheet) شهروند افغان_استرالیایی مدیر عامل شرکت Zed Real Estate

رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

 

کلیک کنید 

اقدام جالب شهروند افغان-استرالیایی و مراحل ثبت در رکورد گینس