کتاب گویا-دکلمه-داستان

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ سنگ قبر...شاعر فروغ فرخزاد با صدای الهه جعفري

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ سنگ قبر...شاعر فروغ فرخزاد با صدای  الهه جعفري

09/08/2020  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ سنگ قبر...شاعر فروغ فرخزاد با صدای الهه جعفري


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ سنگ قبر...شاعر فروغ فرخزاد با صدای الهه جعفري