کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ سنگ قبر...شاعر فروغ فرخزاد با صدای الهه جعفري

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ سنگ قبر...شاعر فروغ فرخزاد با صدای  الهه جعفري

19/05/1399  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ سنگ قبر...شاعر فروغ فرخزاد با صدای الهه جعفري


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ سنگ قبر...شاعر فروغ فرخزاد با صدای الهه جعفري