حقوقی

مهاجرت به استرالیا -نحوه تمدید ویزاهای ویزیتور ویزای والدین در صورت داشتن شرط ۸۵۰۳ و ۸۵۵۸ در شرایط کوید ۱۹/-تسهیلات اداره مهاجرت برای ویزاهای ۴۸۵ در خصوص داشتن نمره زبان قبل از لاج ویزا/-حذف هزینه ویزا اپلیکیشن برای تمدید ویزاهای دانشجویی /-آیا کوید ۱۹ در رد شدن ویزاهای پناهندگی تاثیرگذار هست؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -نحوه تمدید ویزاهای ویزیتور ویزای والدین در صورت داشتن شرط ۸۵۰۳ و ۸۵۵۸ در شرایط کوید ۱۹/-تسهیلات اداره مهاجرت برای ویزاهای ۴۸۵ در خصوص داشتن نمره زبان قبل از لاج ویزا/-حذف هزینه ویزا اپلیکیشن برای تمدید ویزاهای دانشجویی /-آیا کوید ۱۹ در رد شدن ویزاهای پناهندگی تاثیرگذار هست؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی

10/08/2020  مهاجرت به استرالیا -نحوه تمدید ویزاهای ویزیتور ویزای والدین در صورت داشتن شرط ۸۵۰۳ و ۸۵۵۸ در شرایط کوید ۱۹/-تسهیلات اداره مهاجرت برای ویزاهای ۴۸۵ در خصوص داشتن نمره زبان قبل از لاج ویزا/-حذف هزینه ویزا اپلیکیشن برای تمدید ویزاهای دانشجویی /-آیا کوید ۱۹ در رد شدن ویزاهای پناهندگی تاثیرگذار هست؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-نحوه تمدید ویزاهای ویزیتور ویزای والدین در صورت داشتن شرط ۸۵۰۳ و ۸۵۵۸ در شرایط کوید ۱۹

-تسهیلات اداره مهاجرت برای ویزاهای ۴۸۵ در خصوص داشتن نمره زبان قبل از لاج ویزا

-حذف هزینه ویزا اپلیکیشن برای تمدید ویزاهای دانشجویی

-آیا کوید ۱۹ در رد شدن ویزاهای پناهندگی تاثیرگذار هست؟

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/