اجتماعی

خشونت خانگی چیست و قربانیان در استرالیا در مواجهه با این مسئله چه اقدامی می توانند انجام دهند؟/ گفتگوی ویژه با خانم وحیده ایسایی عضو سازمان (MCWH (multicultural centre for women health که از زنان در مواجهه با این وضعیت دفاع و حمایت می نماید.

خشونت خانگی چیست و قربانیان در استرالیا در مواجهه با این مسئله چه اقدامی می توانند انجام دهند؟/ گفتگوی ویژه با خانم وحیده ایسایی عضو سازمان (MCWH (multicultural centre for women health که از زنان در مواجهه با این وضعیت دفاع و حمایت می نماید.

21/09/2020  خشونت خانگی چیست و قربانیان در استرالیا در مواجهه با این مسئله چه اقدامی می توانند انجام دهند؟/ گفتگوی ویژه با خانم وحیده ایسایی عضو سازمان (MCWH (multicultural centre for women health که از زنان در مواجهه با این وضعیت دفاع و حمایت می نماید.


خشونت خانگی چیست و قربانیان در استرالیا در مواجهه با این مسئله چه اقدامی می توانند انجام دهند؟

گفتگوی ویژه با خانم وحیده عیسایی عضو سازمان (MCWH (multicultural centre for women health که از زنان در مواجهه با این وضعیت دفاع و حمایت می نماید.

رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

خشونت علیه زنان قصه‌ای پر غصه است که در سراسر جهان وجود دارد و محدود به قشر، اقلیم، منطقه و طبقه خاص جامعه ای نیست و نمی‌توان منکر این مساله شد، اما روند افزایشی خشونت علیه زنان مشکلی نگران کننده است. به همین منظور دعوت کردیم از سرکار خانم وحیده عیسایی عضو سازمان (MCWH (multicultural centre for women health

-آشنایی با پروژه سازمان MCWH در استرالیا
-تعریف خشونت خانگی یا خانوادگی و نمونه های آن
-آمار خشونت خانگی در استرالیا چه میزان است؟

-کدام سازمان ها می توانند به قربانیان در این زمینه کمک کنند؟

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینکهای زیر مراجعه نمائید :

 

https://www.safesteps.org.au/

 

https://intouch.org.au/

 

https://www.1800respect.org.au/

 

https://www.mcwh.com.au/