حقوقی

مهاجرت به استرالیا -اطلاعات مهمی در مورد ويزای Trainng سابكلاس ٤٠٧/- آيا داشتن سابقه‌ی كار براي ويزای ٤٠٧ الزامی است؟/- چه كساني می‌توانند برای ويزای ٤٠٧ اقدام كنند؟/- ايالت ويكتوريا رسيدگی به پرونده های اسپانسر ايالتی را تمديد كرد /- مدت رسيدگی به ويزاهای همسر/- شرايط تبديل ويزاهای ٥ ساله به ويزاهای ديگر/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -اطلاعات مهمی در مورد ويزای Trainng سابكلاس ٤٠٧/- آيا داشتن سابقه‌ی كار براي ويزای ٤٠٧ الزامی است؟/- چه كساني می‌توانند برای ويزای ٤٠٧ اقدام كنند؟/- ايالت ويكتوريا رسيدگی به پرونده های اسپانسر ايالتی را تمديد كرد /- مدت رسيدگی به ويزاهای همسر/- شرايط تبديل ويزاهای ٥ ساله به ويزاهای ديگر/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی

05/10/2020  مهاجرت به استرالیا -اطلاعات مهمی در مورد ويزای Trainng سابكلاس ٤٠٧/- آيا داشتن سابقه‌ی كار براي ويزای ٤٠٧ الزامی است؟/- چه كساني می‌توانند برای ويزای ٤٠٧ اقدام كنند؟/- ايالت ويكتوريا رسيدگی به پرونده های اسپانسر ايالتی را تمديد كرد /- مدت رسيدگی به ويزاهای همسر/- شرايط تبديل ويزاهای ٥ ساله به ويزاهای ديگر/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

-اطلاعات مهمی در مورد ويزای Trainng سابكلاس ٤٠٧

- آيا داشتن سابقه‌ی كار براي ويزای ٤٠٧ الزامی است؟

- چه كساني می‌توانند برای ويزای ٤٠٧ اقدام كنند؟

- ايالت ويكتوريا رسيدگی به پرونده های اسپانسر ايالتی را تمديد كرد 

- مدت رسيدگی به ويزاهای همسر

- شرايط تبديل ويزاهای ٥ ساله به ويزاهای ديگر

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/