اجتماعی

گفتگو بسیار جالب و شنیدنی درباره اثرات مثبت و منفی مهاجرت در زندگی مهاجران /همراه با یکی از هموطنان صاحب نظر در مسایل فرهنگی خانم طاهره شیخ الاسلام نویسنده دو کتاب "ما چرا چنین شدیم" و "در اسارت فرهنگ" /رادیو نشاط..ایدا مهدیزاده

گفتگو بسیار جالب و شنیدنی درباره اثرات مثبت و منفی مهاجرت در زندگی مهاجران /همراه با یکی از هموطنان  صاحب نظر در مسایل فرهنگی خانم طاهره شیخ الاسلام نویسنده دو کتاب "ما چرا چنین شدیم" و "در اسارت فرهنگ" /رادیو نشاط..ایدا مهدیزاده

29/10/2020  گفتگو بسیار جالب و شنیدنی درباره اثرات مثبت و منفی مهاجرت در زندگی مهاجران /همراه با یکی از هموطنان صاحب نظر در مسایل فرهنگی خانم طاهره شیخ الاسلام نویسنده دو کتاب "ما چرا چنین شدیم" و "در اسارت فرهنگ" /رادیو نشاط..ایدا مهدیزاده


گفتگو بسیار جالب و شنیدنی درباره اثرات مثبت و منفی مهاجرت در زندگی مهاجران 

همراه با یکی از هموطنان صاحب نظر در مسایل فرهنگی خانم طاهره شیخ الاسلام نویسنده دو کتاب "ما چرا چنین شدیم" و "در اسارت فرهنگ"

رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده