اجتماعی

مروری بر فعالیت های بنیاد یارا در استرالیا/گفتگو با آقای عرفان قهرمانی عضو کمیته‌ی مرکزی بنیاد یارا و خانم آزاده قاری‌نیت عضو تیم ایالت نیوساوت ولز(سیدنی)/رادیو نشاط..ناهید امامی

مروری بر فعالیت های بنیاد یارا در استرالیا/گفتگو با آقای عرفان قهرمانی عضو کمیته‌ی مرکزی بنیاد یارا و خانم آزاده قاری‌نیت عضو تیم ایالت نیوساوت ولز(سیدنی)/رادیو نشاط..ناهید امامی

08/11/2020  مروری بر فعالیت های بنیاد یارا در استرالیا/گفتگو با آقای عرفان قهرمانی عضو کمیته‌ی مرکزی بنیاد یارا و خانم آزاده قاری‌نیت عضو تیم ایالت نیوساوت ولز(سیدنی)/رادیو نشاط..ناهید امامی


مروری بر فعالیت های بنیاد یارا در استرالیا

گفتگو با آقای عرفان قهرمانی عضو کمیته‌ی مرکزی بنیاد یارا و خانم آزاده قاری‌نیت عضو تیم ایالت نیوساوت ولز(سیدنی)

رادیو نشاط..ناهید امامی

موضوعات گفتگو:

مقدمه‌ایی بر بنیاد یارا و فعالیت‌های اخیر در استرالیا
نحوه‌ی انتخاب کودکان آسیب‌پذیر
توضیحاتی در مورد نحوه‌ی برگزاری برنامه‌ی پاهای یاری رسان امسال
نحوه‌ی تهیه بلیط پاهای یاری رسان
طرح کمک به مدرسه سازی برای کودکان آسیب‌پذیر