اجتماعی

آشنایی با فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی موسسه غیر انتفاعی منطقه وایت هورس در ملبورن استرالیا/گفتگو با آقای بهزاد اقراری و خانم ملیحه اقراری از اعضای اصلی این مرکز/رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

آشنایی با فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی موسسه غیر انتفاعی منطقه وایت هورس  در ملبورن استرالیا/گفتگو با آقای بهزاد اقراری و خانم ملیحه اقراری از اعضای اصلی این مرکز/رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

19/11/2020  آشنایی با فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی موسسه غیر انتفاعی منطقه وایت هورس در ملبورن استرالیا/گفتگو با آقای بهزاد اقراری و خانم ملیحه اقراری از اعضای اصلی این مرکز/رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده


آشنایی با فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی موسسه غیر انتفاعی منطقه وایت هورس در ملبورن استرالیا

گفتگو با آقای بهزاد اقراری و خانم ملیحه اقراری از اعضای اصلی این مرکز

انسان جزء لاینفک دنیاست و با آن ارتباطی ارگانیک دارد. حیات باطنی او به محیط اطرافش شکل میدهد و خودش نیز عمیقا تحت تأثیر محیط قرار میگیرد. هر یک بر دیگری تأثیر میگذارد و هر تغییر پایداری در حیات بشری نتیجه این واکنش متقابل است

رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

راههای تماس با موسسه:

Mob: 0422 615 864

تلگرام

https://t.me/socialAction