حقوقی

مهاجرت به استرالیا -خبر خیلی خوب برای دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی ۳ و ۵ ساله که از خارج از استرالیا برای ویزاهای همسری اقدام کرده اند و الان در استرالیا منتظر بررسی پرونده شان هستند. /-آیا امکان رد شدن پرونده ویزاهای مهارتی بعد از گرفتن اسپانسرشیپ ایالتی وجود دارد؟ /-توضیحاتی در مورد وضعیت سیتیزنشیپ فرزند تازه تولد یافته یک فرد استرالیایی در داخل و خارج از استرالیا۲۰۲۱/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا -خبر خیلی خوب برای دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی ۳ و ۵ ساله که از خارج از استرالیا برای ویزاهای همسری اقدام کرده اند و الان در استرالیا منتظر بررسی پرونده شان هستند. /-آیا امکان رد شدن پرونده ویزاهای مهارتی بعد از گرفتن اسپانسرشیپ ایالتی وجود دارد؟ /-توضیحاتی در مورد وضعیت سیتیزنشیپ فرزند تازه تولد یافته یک فرد استرالیایی در داخل و خارج از استرالیا۲۰۲۱/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

07/12/2020  مهاجرت به استرالیا -خبر خیلی خوب برای دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی ۳ و ۵ ساله که از خارج از استرالیا برای ویزاهای همسری اقدام کرده اند و الان در استرالیا منتظر بررسی پرونده شان هستند. /-آیا امکان رد شدن پرونده ویزاهای مهارتی بعد از گرفتن اسپانسرشیپ ایالتی وجود دارد؟ /-توضیحاتی در مورد وضعیت سیتیزنشیپ فرزند تازه تولد یافته یک فرد استرالیایی در داخل و خارج از استرالیا۲۰۲۱/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا 

-خبر خیلی خوب برای دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی ۳ و ۵ ساله که از خارج از استرالیا برای ویزاهای همسری اقدام کرده اند و الان در استرالیا منتظر بررسی پرونده شان هستند. 

-آیا امکان رد شدن پرونده ویزاهای مهارتی بعد از گرفتن اسپانسرشیپ ایالتی وجود دارد؟ 

-توضیحاتی در مورد وضعیت سیتیزنشیپ فرزند تازه تولد یافته یک فرد استرالیایی در داخل و خارج از استرالیا

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

 رادیو نشاط..ناهید امامی

 

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/