کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

داستان کوتاه و آموزنده / شیر - با صدای سجاد محسنی/این داستان نقل شده است از یک داستان پسرک فقیری میباشد که بایک لیوان شیر مسیر زندگی دخترکی رو تغییر داد.

داستان کوتاه و آموزنده / شیر - با صدای سجاد محسنی/این داستان نقل شده است از یک داستان پسرک فقیری  میباشد که بایک لیوان شیر مسیر زندگی دخترکی رو تغییر داد.

30/09/1399  داستان کوتاه و آموزنده / شیر - با صدای سجاد محسنی/این داستان نقل شده است از یک داستان پسرک فقیری میباشد که بایک لیوان شیر مسیر زندگی دخترکی رو تغییر داد.


داستان کوتاه و آموزنده

شیر - با صدای سجاد محسنی

این داستان نقل شده است از یک داستان پسرک فقیری میباشد که بایک لیوان شیر مسیر زندگی دخترکی رو تغییر داد.