اجتماعی

ایستگاه خبر (26) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/ تهیه کننده : خسرو محمودیان

ایستگاه خبر (26) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/ تهیه کننده : خسرو محمودیان

11/10/1399  ایستگاه خبر (26) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/ تهیه کننده : خسرو محمودیان


ایستگاه خبر (26) -

اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا

تهیه کننده : خسرو محمودیان

اسپانسر برنامه : صرافی ملکی با مدیریت آقای امید ملکی
تلفن: 61420302000+

وب سایت: https://maleki.com.au/fa/
تلگرام: https://t.me/SarafiMaleki

 این برنامه تقدیم میشود به کادر درمان درهرنقطه از جهان