اجتماعی

ایستگاه خبر (28) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/ تهیه کننده : خسرو محمودیان

ایستگاه خبر (28) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/ تهیه کننده : خسرو محمودیان

24/10/1399  ایستگاه خبر (28) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/ تهیه کننده : خسرو محمودیان


ایستگاه خبر (28 

اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا

اسپانسر برنامه : صرافی ملکی با مدیریت آقای امید ملکی
تلفن: 61420302000 +

وب سایت: https://maleki.com.au/fa/
تلگرام: https://t.me/SarafiMaleki

این برنامه تقدیم میشود به همه سربازان عزیز