اجتماعی

ایستگاه خبر (30) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/ این برنامه تقدیم میشود به همه عزیزان در عرصه ماهواره

ایستگاه خبر (30) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/ این برنامه تقدیم میشود به همه عزیزان در عرصه ماهواره

09/11/1399  ایستگاه خبر (30) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/ این برنامه تقدیم میشود به همه عزیزان در عرصه ماهواره


ایستگاه خبر (30)

اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا

 این برنامه تقدیم میشود به همه عزیزان گل فروش

تهیه کننده : خسرو محمودیان

اسپانسر برنامه : صرافی ملکی با مدیریت آقای امید ملکی
تلفن: 61420302000 +

وب سایت: https://maleki.com.au/fa/
تلگرام: https://t.me/SarafiMaleki