اجتماعی

ایستگاه خبر (33) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/ این برنامه تقدیم میشود به همه خانواده های که عزیزی را در دوران کرونا از دست داده اند.

ایستگاه خبر (33) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/ این برنامه تقدیم میشود به همه خانواده های که عزیزی را در دوران کرونا از دست داده اند.

29/11/1399  ایستگاه خبر (33) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/ این برنامه تقدیم میشود به همه خانواده های که عزیزی را در دوران کرونا از دست داده اند.


ایستگاه خبر (33)

اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا

این برنامه تقدیم میشود به همه خانواده های که عزیزی را در دوران کرونا از دست داده اند.

تهیه کننده : خسرو محمودیان

اسپانسر برنامه : صرافی ملکی با مدیریت آقای امید ملکی
تلفن: 61420302000 +

وب سایت: https://maleki.com.au/fa/
تلگرام: https://t.me/SarafiMaleki