حقوقی

مهاجرت به استرالیا /-آیا رشته‌های جدیدی به غیر از ۷ رشته تکنولوژی قبلی به ویزاهای گلوبال تلنت اضافه شده است؟/-آیا ویزاهای پارتنر سابکلاس ۱۰۰ هم مثل ویزاهای ۳۰۹ از ۲۷ فوریه در داخل خاک استرالیا می‌تواند صادر شود؟/-توضیحاتی در مورد وضعیت فرزند متولد شده از یک پدر یا مادر سیتیزن در خارج از استرالیا/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا /-آیا رشته‌های جدیدی به غیر از ۷ رشته تکنولوژی قبلی به ویزاهای گلوبال تلنت اضافه شده است؟/-آیا ویزاهای پارتنر سابکلاس ۱۰۰ هم مثل ویزاهای ۳۰۹ از ۲۷ فوریه در داخل خاک استرالیا می‌تواند صادر شود؟/-توضیحاتی در مورد وضعیت فرزند متولد شده از یک پدر یا مادر سیتیزن در خارج از استرالیا/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

22/02/2021  مهاجرت به استرالیا /-آیا رشته‌های جدیدی به غیر از ۷ رشته تکنولوژی قبلی به ویزاهای گلوبال تلنت اضافه شده است؟/-آیا ویزاهای پارتنر سابکلاس ۱۰۰ هم مثل ویزاهای ۳۰۹ از ۲۷ فوریه در داخل خاک استرالیا می‌تواند صادر شود؟/-توضیحاتی در مورد وضعیت فرزند متولد شده از یک پدر یا مادر سیتیزن در خارج از استرالیا/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا 

-آیا رشته‌های جدیدی به غیر از ۷ رشته تکنولوژی قبلی به ویزاهای گلوبال تلنت اضافه شده است؟

-آیا ویزاهای پارتنر سابکلاس ۱۰۰ هم مثل ویزاهای ۳۰۹ از ۲۷ فوریه در داخل خاک استرالیا می‌تواند صادر شود؟

-توضیحاتی در مورد وضعیت فرزند متولد شده از یک پدر یا مادر سیتیزن در خارج از استرالیا

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

رادیو نشاط..ناهید امامی

--------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/