اقتصادی

تغییرات جدید در قانون کار استرالیا/معرفی یک وام  جدید برای بیزینس ها/ گفتگو‌ با کارشناس امور حسابداری دراسترالیا، آقای رایان میرزایی از شرکت Mizael Partners در ملبورن/رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

 تغییرات جدید در قانون کار استرالیا/معرفی یک وام  جدید برای بیزینس ها/ گفتگو‌ با کارشناس امور حسابداری دراسترالیا، آقای رایان میرزایی از شرکت Mizael Partners در ملبورن/رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

12/04/2021   تغییرات جدید در قانون کار استرالیا/معرفی یک وام  جدید برای بیزینس ها/ گفتگو‌ با کارشناس امور حسابداری دراسترالیا، آقای رایان میرزایی از شرکت Mizael Partners در ملبورن/رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده


تغییرات جدید در قانون کار استرالیا/معرفی یک وام  جدید برای بیزینس ها

گفتگو‌ با کارشناس امور حسابداری دراسترالیا، آقای رایان میرزایی از شرکت Mizael Partners در ملبورن

اخبار امور مالیاتی:

-تغییرات جدید در قانون کار
-تعریف casual employment
-چه زمانی casual employment به part time employment و یا full time employment تبدیل میشود

اخبار وام:

-معرفی یک وام  جدید برای بیزینس ها
-چه بیزنسهایی واجد شرایط دریافت این وام هستند؟
-این نوع وام رو چطور میشه استفاده کرد؟

رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده