اجتماعی

گفتگو با محمد امیری قائم مقام ریاست هیئت مدیره کانون ایرانیان کوئینزلند در استرالیا/برپایی فستیوال در بریزبن

گفتگو با محمد امیری قائم مقام ریاست هیئت مدیره کانون ایرانیان کوئینزلند در استرالیا/برپایی فستیوال در بریزبن

17/11/2015  گفتگو با محمد امیری قائم مقام ریاست هیئت مدیره کانون ایرانیان کوئینزلند در استرالیا/برپایی فستیوال در بریزبن