طنز -سرگرمی

ایستگاه خبر (46) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/ این برنامه تقدیم میشود به همه عکاسان عزیز

ایستگاه خبر (46) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/ این برنامه تقدیم میشود به همه عکاسان عزیز

18/05/2021  ایستگاه خبر (46) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/ این برنامه تقدیم میشود به همه عکاسان عزیز


ایستگاه خبر (46) 

اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا

 اسپانسر: صرافی ملکی

این برنامه تقدیم میشود به همه عکاسان عزیز

تهیه کننده : خسرو محمودیان

اسپانسر برنامه : صرافی ملکی با مدیریت آقای امید ملکی
تلفن: 61420302000 +

وب سایت: https://maleki.com.au/fa/
تلگرام: https://t.me/SarafiMaleki