حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-تصمیم اداره مهاجرت برای مصاحبه تمام افرادی که با قایق وارد استرالیا شدند در چند ماه آینده و نکاتی در مورد مصاحبه پناهندگی /- توضیحات تکمیلی در مورد تعداد ویزاهای دائم در نظر گرفته شده در بودجه سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ /- ساده‌تر شدن شرایط اقدام ویزاهای دائم برای نیوزلندی‌های مقیم استرالیا /-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-تصمیم اداره مهاجرت برای مصاحبه تمام افرادی که با قایق وارد استرالیا شدند در چند ماه آینده و نکاتی در مورد مصاحبه پناهندگی /- توضیحات تکمیلی در مورد تعداد ویزاهای دائم در نظر گرفته شده در بودجه سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ /- ساده‌تر شدن شرایط اقدام ویزاهای دائم برای نیوزلندی‌های مقیم استرالیا /-پاسخ به سوالات

07/06/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-تصمیم اداره مهاجرت برای مصاحبه تمام افرادی که با قایق وارد استرالیا شدند در چند ماه آینده و نکاتی در مورد مصاحبه پناهندگی /- توضیحات تکمیلی در مورد تعداد ویزاهای دائم در نظر گرفته شده در بودجه سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ /- ساده‌تر شدن شرایط اقدام ویزاهای دائم برای نیوزلندی‌های مقیم استرالیا /-پاسخ به سوالات