اقتصادی

خبر های بسیار خوب برای مشاغل و جدیدترین اخبار امور حسابداری و مالیاتی استرالیا/ گفتگو‌ با آقای رایان میرزایی کارشناس حسابداری و مدیریت شرکت Mizael Partners در ملبورن استرالیا

خبر های بسیار خوب برای مشاغل و جدیدترین اخبار امور حسابداری و مالیاتی استرالیا/ گفتگو‌ با آقای رایان میرزایی کارشناس  حسابداری و مدیریت شرکت Mizael Partners در ملبورن استرالیا

17/06/2021  خبر های بسیار خوب برای مشاغل و جدیدترین اخبار امور حسابداری و مالیاتی استرالیا/ گفتگو‌ با آقای رایان میرزایی کارشناس حسابداری و مدیریت شرکت Mizael Partners در ملبورن استرالیا


خبر های بسیار خوب برای مشاغل و جدیدترین اخبار امور حسابداری و مالیاتی

گفتگو‌ با آقای رایان میرزایی کارشناس حسابداری و مدیریت شرکت Mizael Partners در ملبورن استرالیا

موضوع گفتگو:
1. میزان بودجه دولت فدرال
2. چگونگی ریتهای مالیاتی امسال
3. خبر های بسیار خوب برای مشاغل استرالیا
4. از هزینه های منزل چه بخشی را میتوان از اداره مالیات مطالبه کرد؟
5. خبر خوب برای والدین

رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده