طنز -سرگرمی

ایستگاه خبر (52) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/ این برنامه تقدیم میشود به همه طرفداران تیم فوتبال استقلال تهران

ایستگاه خبر (52) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/ این برنامه تقدیم میشود به همه طرفداران تیم فوتبال استقلال تهران

29/06/2021  ایستگاه خبر (52) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/ این برنامه تقدیم میشود به همه طرفداران تیم فوتبال استقلال تهران


ایستگاه خبر (52)

اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیای

این برنامه تقدیم میشود به همه طرفداران تیم فوتبال استقلال تهران

تهیه کننده : خسرو محمودیان

اسپانسر برنامه : صرافی ملکی با مدیریت آقای امید ملکی
تلفن: 61420302000 +

وب سایت: https://maleki.com.au/fa/
تلگرام: https://t.me/SarafiMaleki