اجتماعی

چه شد که شهروند استرالیا -ایرانی ساکن ملبورن دادخواست (Petition) خلیج فارس را به جریان انداخت؟ /گفتگو با آقای امیر حسین مدیر زارع ساکن استرالیا در خصوص

چه شد که شهروند استرالیا -ایرانی ساکن ملبورن دادخواست (Petition) خلیج فارس را به جریان انداخت؟ /گفتگو با آقای امیر حسین مدیر زارع ساکن استرالیا در خصوص

25/07/2021  چه شد که شهروند استرالیا -ایرانی ساکن ملبورن دادخواست (Petition) خلیج فارس را به جریان انداخت؟ /گفتگو با آقای امیر حسین مدیر زارع ساکن استرالیا در خصوص


چه شد که شهروند استرالیا-ایرانی ساکن ملبورن دادخواست (Petition) خلیج فارس را به جریان انداخت؟ 

گفتگو با آقای امیر حسین مدیر زارع ساکن استرالیا در خصوص انتشار کارزار جهت نام خلیج فارس ایران

در یکی از مدارس ابتدایی در شهر ملبورن، کتابی تحت عنوان Dubai from the sky جهت مطالعه به دانش اموزان معرفی شد که در این کتاب به جای نام خلیج فارس، خلیج عربی منتشر شده ، از همین رو آقای امیر حسین مدیر زارع داد خواستی تحت عنوان خلیج فارس تنظیم نمودند.

رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده


در صورت تمایل برای امضا این دادخواست لینک زیر را کلیک کنید

https://www.aph.gov.au/e-petitions/petition/EN2805