طنز -سرگرمی

ایستگاه خبر (57) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/ این برنامه تقدیم میشود به همه بازیکنان عزیز تخته نرد و دیگر بازیهای دسته جمعی

ایستگاه خبر (57) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/ این برنامه تقدیم میشود به همه بازیکنان عزیز تخته نرد و دیگر بازیهای دسته جمعی

03/08/2021  ایستگاه خبر (57) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/ این برنامه تقدیم میشود به همه بازیکنان عزیز تخته نرد و دیگر بازیهای دسته جمعی


ایستگاه خبر (57)

اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا

این برنامه تقدیم میشود به همه بازیکنان عزیز تخته نرد و دیگر بازیهای دسته جمعی

تهیه کننده : خسرو محمودیان

اسپانسر برنامه : صرافی ملکی با مدیریت آقای امید ملکی
تلفن: 61420302000 +

وب سایت: https://maleki.com.au/fa/
تلگرام: https://t.me/SarafiMaleki