طنز -سرگرمی

ایستگاه خبر (60) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/ این برنامه تقدیم میشود به همه ورزشکاران فارسی زبان عزیز در پارا المپیک توکیو از سراسر جهان

ایستگاه خبر (60) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/ این برنامه تقدیم میشود به همه ورزشکاران فارسی زبان عزیز در پارا المپیک توکیو از سراسر جهان

08/09/2021  ایستگاه خبر (60) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/ این برنامه تقدیم میشود به همه ورزشکاران فارسی زبان عزیز در پارا المپیک توکیو از سراسر جهان


ایستگاه خبر (60)

اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا

این برنامه تقدیم میشود به همه ورزشکاران فارسی زبان عزیز در پارا المپیک توکیو از سراسر جهان

تهیه کننده : خسرو محمودیان

اسپانسر برنامه : صرافی ملکی با مدیریت آقای امید ملکی
تلفن: 61420302000 +

وب سایت: https://maleki.com.au/fa/
تلگرام: https://t.me/SarafiMaleki