کتاب گویا-دکلمه-داستان

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ فکر کن...شعری از نرگس صرافیان طوفان/موزیک:بردیا صدری نوری با صدای بیان خواجه وند

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ فکر کن...شعری از نرگس صرافیان طوفان/موزیک:بردیا صدری نوری با صدای  بیان خواجه وند

14/09/2021  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ فکر کن...شعری از نرگس صرافیان طوفان/موزیک:بردیا صدری نوری با صدای بیان خواجه وند


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ فکر کن...شعری از نرگس صرافیان طوفان/موزیک:بردیا صدری نوری با صدای بیان خواجه وند