طنز -سرگرمی

ایستگاه خبر (61) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/این برنامه تقدیم میشود به همه عزیزانی که با رعایت پروتکلهای بهداشتی تمام تلاش خود را می کنند تا ریشه ویروس کرونا کنده شود.

ایستگاه خبر (61) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/این برنامه تقدیم میشود به همه عزیزانی که با رعایت پروتکلهای بهداشتی تمام تلاش خود را می کنند تا ریشه ویروس کرونا کنده شود.

15/09/2021  ایستگاه خبر (61) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/این برنامه تقدیم میشود به همه عزیزانی که با رعایت پروتکلهای بهداشتی تمام تلاش خود را می کنند تا ریشه ویروس کرونا کنده شود.


ایستگاه خبر (61)

اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا

این برنامه تقدیم میشود به همه عزیزانی که با رعایت پروتکلهای بهداشتی تمام تلاش خود را می کنند تا ریشه ویروس کرونا کنده شود.

تهیه کننده : خسرو محمودیان

اسپانسر برنامه : صرافی ملکی با مدیریت آقای امید ملکی
تلفن: 61420302000 +

وب سایت: https://maleki.com.au/fa/
تلگرام: https://t.me/SarafiMaleki