حقوقی

وزیر مهاجرت استرالیا درپاسخ به سخنان یکی از نمایندگان : ما مرزها را برای پناهنده ها نمی بندیم

 وزیر مهاجرت استرالیا درپاسخ به سخنان یکی از نمایندگان : ما مرزها را برای پناهنده ها نمی بندیم

19/11/2015   وزیر مهاجرت استرالیا درپاسخ به سخنان یکی از نمایندگان : ما مرزها را برای پناهنده ها نمی بندیم