طنز -سرگرمی

ایستگاه خبر (68) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/این برنامه بصورت ویژه تقدیم میشود به همه مربیان عزیز در تمامی حوزه های اجتماعی در سراسر جهان

ایستگاه خبر (68) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/این برنامه  بصورت ویژه تقدیم میشود به همه مربیان عزیز در تمامی حوزه های اجتماعی در سراسر جهان

01/11/2021  ایستگاه خبر (68) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ اسپانسر: صرافی ملکی/این برنامه بصورت ویژه تقدیم میشود به همه مربیان عزیز در تمامی حوزه های اجتماعی در سراسر جهان


ایستگاه خبر (68)

اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا

این برنامه بصورت ویژه تقدیم میشود به همه مربیان عزیز در تمامی حوزه های اجتماعی در سراسر جهان

تهیه کننده : خسرو محمودیان

اسپانسر برنامه : صرافی ملکی با مدیریت آقای امید ملکی
تلفن: 61420302000 +

وب سایت: https://maleki.com.au/fa/
تلگرام: https://t.me/SarafiMaleki