حقوقی

مهاجرت به استرالیا - پیک مپ /مخصوص ویزای سرمایه گذاری استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت مصطفی هماپور

مهاجرت به استرالیا - پیک مپ /مخصوص ویزای سرمایه گذاری استرالیا  همراه با کارشناس مهاجرت مصطفی هماپور

11/11/2021  مهاجرت به استرالیا - پیک مپ /مخصوص ویزای سرمایه گذاری استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت مصطفی هماپور


مهاجرت به استرالیا - پیک مپ

مخصوص ویزای سرمایه گذاری استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت مصطفی هماپور

اپیزود اول

قسمت اول: از فکر تا تصمیم برای ویزای کارآفرینی استرالیا 

- نحوه تصمیم گیری برای اقدام یا عدم اقدام با ۳ سوال بسیار ساده

- روش نردبانی تصمیم گیری برای شروع مهاجرت

رادیو نشاط..ناهید امامی