حقوقی

اخذ پلیس چک و ویزای کار 457 استرالیا سخت تر شد. - آیا تا آخر دسامبر 2015 کودکان از اردوگاه پناهنگان استرالیا خارج خواهند شد؟

اخذ پلیس چک و ویزای کار 457 استرالیا سخت تر شد. -
آیا تا آخر دسامبر 2015 کودکان از اردوگاه پناهنگان استرالیا خارج خواهند شد؟

26/11/2015  اخذ پلیس چک و ویزای کار 457 استرالیا سخت تر شد. - آیا تا آخر دسامبر 2015 کودکان از اردوگاه پناهنگان استرالیا خارج خواهند شد؟