حقوقی

مهاجرت به استرالیا - پیک مپ /مخصوص ویزای سرمایه گذاری استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت مصطفی هماپور

مهاجرت به استرالیا - پیک مپ /مخصوص ویزای سرمایه گذاری استرالیا  همراه با کارشناس مهاجرت مصطفی هماپور

26/11/2021  مهاجرت به استرالیا - پیک مپ /مخصوص ویزای سرمایه گذاری استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت مصطفی هماپور


مهاجرت به استرالیا - پیک مپ

مخصوص ویزای سرمایه گذاری استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت مصطفی هماپور

اپیزود اول - من کجا هستم؟
از تصمیم تا انتخاب ایالت با ویزای کارآفرینی استرالیا ۱۸۸
قسمت ۲

پیک مپ، روش مدرن مهاجرت کارآفرینی استرالیا از شروع تا پاسپورت است.

#رادیونشاط...#ناهیدامامی