کتاب گویا-دکلمه-داستان

تفالی بر حافظ همراه با بهار افشار در رادیو نشاط/ 28 نوامبر 2021

تفالی بر حافظ همراه با بهار افشار در رادیو نشاط/ 28 نوامبر 2021

28/11/2021  تفالی بر حافظ همراه با بهار افشار در رادیو نشاط/ 28 نوامبر 2021


تفالی بر حافظ همراه با بهار افشار در رادیو نشاط/ 28 نوامبر 2021

اسپانسر این برنامه، گروه #صرافی_بلوچ Baloch Exchange
تلفن: 0061406182742