طنز -سرگرمی

ایستگاه خبر (72) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ این برنامه بصورت ویژه تقدیم میشود به همه پرسنل عزیز صرافی ملکی اسپانسر این برنامه

ایستگاه خبر (72) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ این برنامه  بصورت ویژه تقدیم میشود به همه پرسنل عزیز صرافی ملکی اسپانسر این برنامه

30/11/2021  ایستگاه خبر (72) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/ این برنامه بصورت ویژه تقدیم میشود به همه پرسنل عزیز صرافی ملکی اسپانسر این برنامه


ایستگاه خبر (72)

اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا

این برنامه بصورت ویژه تقدیم میشود به همه پرسنل عزیز صرافی ملکی اسپانسر این برنامه

تهیه کننده : خسرو محمودیان

اسپانسر برنامه : صرافی ملکی با مدیریت آقای امید ملکی
تلفن: 61420302000 +

وب سایت: https://maleki.com.au/fa/
تلگرام: https://t.me/SarafiMaleki