حقوقی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-خبر خوب براي دانشجويان، اجازه ي كار تمام وقت در دوران پندميك/-بازگشايي ايالت ACT براي ويزاهاي مهارتيي ١٩٠/٤٩١ براي متقاضيان خارج از كشور/- حق اعتراض به رد شدن درخواست اجازه ورود/تراول اگزمشن/-شرايط ورود و خروج از كشور براي دارندگان بريجينگ ويزا-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-خبر خوب براي دانشجويان، اجازه ي كار تمام وقت در دوران پندميك/-بازگشايي ايالت ACT براي ويزاهاي مهارتيي ١٩٠/٤٩١ براي متقاضيان خارج از كشور/- حق اعتراض به رد شدن درخواست اجازه ورود/تراول اگزمشن/-شرايط ورود و خروج از كشور براي دارندگان بريجينگ ويزا-پاسخ به سوالات

17/01/2022  مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-خبر خوب براي دانشجويان، اجازه ي كار تمام وقت در دوران پندميك/-بازگشايي ايالت ACT براي ويزاهاي مهارتيي ١٩٠/٤٩١ براي متقاضيان خارج از كشور/- حق اعتراض به رد شدن درخواست اجازه ورود/تراول اگزمشن/-شرايط ورود و خروج از كشور براي دارندگان بريجينگ ويزا-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

-خبر خوب براي دانشجويان، اجازه ي كار تمام وقت در دوران پندميك

-بازگشايي ايالت ACT براي ويزاهاي مهارتيي ١٩٠-٤٩١ براي متقاضيان خارج از كشور

- حق اعتراض به رد شدن درخواست اجازه ورود/تراول اگزمشن

-شرايط ورود و خروج از كشور براي دارندگان بريجينگ ويزا

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]