فرهنگ وهنر

مثل آباد/ موضوع: اختیار ریش خود را دارم /برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

مثل آباد/ موضوع: اختیار ریش خود را دارم /برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر  رادیو نشاط

18/01/2022  مثل آباد/ موضوع: اختیار ریش خود را دارم /برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط


مثل آباد/ موضوع: اختیار ریش خود را دارم

برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

درهر قسمت از این برنامه یک ضرب‌المثل فارسی در قالب داستان به تصویر کشیده میشود.

 تهیه کننده: مجید زرین