فرهنگ وهنر

مثل آباد/ موضوع: آنچه تو می خوانی من از برم/برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

مثل آباد/ موضوع: آنچه تو  می خوانی من از برم/برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر  رادیو نشاط

27/01/2022  مثل آباد/ موضوع: آنچه تو می خوانی من از برم/برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط


مثل آباد/ موضوع: آنچه تو می خوانی من از برم

برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر #رادیونشاط

درهر قسمت از این برنامه یک ضرب‌المثل فارسی در قالب داستان به تصویر کشیده میشود.

 تهیه کننده: مجید زرین