کتاب گویا-دکلمه-داستان

دکلمه های کوتاه و دلنشین/-ما آدمهای دقیقه نودیم!!!/نویسنده: نرگس صرافیان/-خوانش: بهار افشار/-تهیه شده در استودیو زرین

دکلمه های کوتاه و دلنشین/-ما آدمهای دقیقه نودیم!!!/نویسنده: نرگس صرافیان/-خوانش: بهار افشار/-تهیه شده در استودیو زرین

02/02/2022  دکلمه های کوتاه و دلنشین/-ما آدمهای دقیقه نودیم!!!/نویسنده: نرگس صرافیان/-خوانش: بهار افشار/-تهیه شده در استودیو زرین


 دکلمه های کوتاه و دلنشین رادیو نشاط

-ما آدمهای دقیقه نودیم!!!

نویسنده: نرگس صرافیان

-خوانش: بهار افشار

-تهیه شده در استودیو زرین