حقوقی

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-باز شدن مرزهای استرالیا /-جزیيات راند دعوتنامه‌های ژانویه/-تکمیل ظرفیت ایالت WAبرای ویزاهای ۱۹۰/۴۹۱/-تسهیلات در مورد تمدید ویزاهای موقت مهارتی۴۹۱/۴۸۹/۴۹۴/-روند و پروسه‌ی زمانی بررسی ویزاهای والدین/-محدودیت سنی فرزندان در ویزاهای بیزینسی ۱۸۸/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-باز شدن مرزهای استرالیا /-جزیيات راند دعوتنامه‌های ژانویه/-تکمیل ظرفیت ایالت WAبرای ویزاهای ۱۹۰/۴۹۱/-تسهیلات در مورد تمدید ویزاهای موقت مهارتی۴۹۱/۴۸۹/۴۹۴/-روند و پروسه‌ی زمانی بررسی ویزاهای والدین/-محدودیت سنی فرزندان در ویزاهای بیزینسی ۱۸۸/-پاسخ به سوالات

13/02/2022  مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری/-باز شدن مرزهای استرالیا /-جزیيات راند دعوتنامه‌های ژانویه/-تکمیل ظرفیت ایالت WAبرای ویزاهای ۱۹۰/۴۹۱/-تسهیلات در مورد تمدید ویزاهای موقت مهارتی۴۹۱/۴۸۹/۴۹۴/-روند و پروسه‌ی زمانی بررسی ویزاهای والدین/-محدودیت سنی فرزندان در ویزاهای بیزینسی ۱۸۸/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا،همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا خانم سوده جعفری

-باز شدن مرزهای استرالیا 

-جزیيات راند دعوتنامه‌های ژانویه

-تکمیل ظرفیت ایالت WAبرای ویزاهای ۱۹۰/۴۹۱

-تسهیلات در مورد تمدید ویزاهای موقت مهارتی۴۹۱/۴۸۹/۴۹۴

-روند و پروسه‌ی زمانی بررسی ویزاهای والدین

-محدودیت سنی فرزندان در ویزاهای بیزینسی ۱۸۸

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]