اجتماعی

بررسی عملکرد ، فعالیت‌ها و جشن پیش رو نوروزی1401 انجمن ایرانیان نیوکاسل/ گفتگو با خانم دکتر مژگان حبیبی، رئیس کانون ایرانیان نیوکاسل در ایالت نیوساوت ولز استرالیا

بررسی عملکرد ، فعالیت‌ها و جشن پیش رو نوروزی1401 انجمن ایرانیان نیوکاسل/ گفتگو با خانم دکتر مژگان حبیبی، رئیس کانون ایرانیان نیوکاسل در ایالت نیوساوت ولز استرالیا

14/02/2022  بررسی عملکرد ، فعالیت‌ها و جشن پیش رو نوروزی1401 انجمن ایرانیان نیوکاسل/ گفتگو با خانم دکتر مژگان حبیبی، رئیس کانون ایرانیان نیوکاسل در ایالت نیوساوت ولز استرالیا


بررسی عملکرد ، فعالیت‌ها و جشن پیش رو نوروزی1401 انجمن ایرانیان نیوکاسل

گفتگو با خانم دکترمژگان حبیبی، رئیس کانون ایرانیان نیوکاسل در ایالت نیوساوت ولز استرالیا

#رادیونشاط...#ناهید امامی