حقوقی

بدلیل مشاهده مکرر مدارک تقلبی، اداره مهاجرت استرالیا مدارک متقاضیان را با دقت بیشتری بررسی می کند / یک خبر خوب در خصوص پناهندگان جزیره مانوس

بدلیل مشاهده مکرر مدارک تقلبی، اداره مهاجرت استرالیا مدارک متقاضیان را با دقت بیشتری بررسی می کند /
یک خبر خوب در خصوص پناهندگان جزیره مانوس

03/12/2015  بدلیل مشاهده مکرر مدارک تقلبی، اداره مهاجرت استرالیا مدارک متقاضیان را با دقت بیشتری بررسی می کند / یک خبر خوب در خصوص پناهندگان جزیره مانوس