اجتماعی

نهمین سال برگزاری جشنواره ایرانی در ملبورن استرالیا/گفتگو با آقای علی شاملو ریاست پیشین خانه ایران در ایالت ویکتوریا در خصوص برگزاری نهمین جشنواره ایرانی در ماه اپریل 2022 در ملبورن استرالیا

نهمین سال برگزاری جشنواره ایرانی در ملبورن استرالیا/گفتگو با آقای علی شاملو ریاست پیشین خانه ایران در ایالت ویکتوریا در خصوص برگزاری نهمین جشنواره ایرانی در ماه اپریل 2022 در ملبورن استرالیا

02/03/2022  نهمین سال برگزاری جشنواره ایرانی در ملبورن استرالیا/گفتگو با آقای علی شاملو ریاست پیشین خانه ایران در ایالت ویکتوریا در خصوص برگزاری نهمین جشنواره ایرانی در ماه اپریل 2022 در ملبورن استرالیا


نهمین سال برگزاری جشنواره ایرانی در ملبورن استرالیا PERSIAN FAIR MELBOURNE

گفتگو با آقای علی شاملو ریاست پیشین خانه ایران در ایالت ویکتوریا در خصوص برگزاری نهمین جشنواره ایرانی در ماه اپریل 2022 در ملبورن استرالیا

رادیونشاط..ناهید امامی