حقوقی

مهاجرت به استرالیا - پیک مپ 9/مخصوص ویزای سرمایه گذاری استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت مصطفی هماپور

مهاجرت به استرالیا - پیک مپ 9/مخصوص ویزای سرمایه گذاری استرالیا  همراه با کارشناس مهاجرت مصطفی هماپور

04/03/2022  مهاجرت به استرالیا - پیک مپ 9/مخصوص ویزای سرمایه گذاری استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت مصطفی هماپور


مهاجرت به استرالیا - پیک مپ 9

مخصوص ویزای سرمایه گذاری استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت مصطفی هماپور

پیک مپ، روش مدرن مهاجرت کارآفرینی استرالیا برای دریافت ویزای ۸۸۸ از شروع تا پاسپورت است.

اپیزود سوم - کجا هستم؟
میزان آورده به استرالیا برای ویزای ۸۸۸
برنامه ۹

#رادیونشاط..#ناهیدامامی