فرهنگ وهنر

گفتگو با آرمین میلادی در خصوص آغاز نمایش فیلمهای ایرانی در استرالیا با نام شبهای ایرانی

گفتگو با آرمین میلادی در خصوص آغاز نمایش فیلمهای ایرانی در استرالیا با نام شبهای ایرانی

16/09/1394  گفتگو با آرمین میلادی در خصوص آغاز نمایش فیلمهای ایرانی در استرالیا با نام شبهای ایرانی